برگزاری دوره‌های درون و برون سازمانی در حوزه تحول دیجتیال، فرایندهای نوسازی دیجیتالی، مهندسی فرایندهای سازمانی و ...

دوره مقدماتی و پیشرفته مهندسی فرایند